asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ภาพถ่ายรายงานความเป็นไปในฟูกูโอกะของกองบรรณาธิการนิตยสาร S Cawaii!ไทย(4/12)

●ถ่ายทำในร้าน salire ที่ห้างสรรพสินค้า Tenjin Core
IMG_1686.JPG