asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ภาพถ่ายรายงานความเป็นไปในฟูกูโอกะของกองบรรณาธิการนิตยสาร S Cawaii!ไทย(4/12)

●ถ่ายทำในร้าน salire ที่ห้างสรรพสินค้า Tenjin Core
IMG_1686.JPG

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

INFORMATION