World Fashion Snap / Fukuoka 福冈 FACo 2017(3/16)

■NANAMI

World Fashion Snap FACo2017

World Fashion Snap FACo2017

World Fashion Snap FACo2017

World Fashion Snap FACo2017

World Fashion Snap FACo2017
■名字/年龄
NANAMI(21岁)

■职业
学生

■今天的时尚看点
刺绣和牛仔,船长帽。

■经常光顾的购物地区
天神
■喜欢的品牌和风格
"MOUSSY"、"JEANASIS"

■时尚参考
SATOARI和DARE

■现在感兴趣的事
菅田将晖♪

WHAT’S NEW

PRESENTS