FUKUOKA ANISON KARA-OK CONTEST IN TAIPEI 動漫歌曲卡拉OK大賽 (5/16)

决赛当日虽然下雨,但是很多观众还是到达了现场!我们也开展了asianbeat和福冈县的观光展区,因为到场的人非常的多所以非常的热闹♪

FUKUOKA ANISON KARA-OK CONTEST IN TAIPEI  動漫歌曲卡拉OK大賽
▲日本台湾交流协会 台北事务所

FUKUOKA ANISON KARA-OK CONTEST IN TAIPEI  動漫歌曲卡拉OK大賽
FUKUOKA ANISON KARA-OK CONTEST IN TAIPEI  動漫歌曲卡拉OK大賽

WHAT’S NEW

PRESENTS