asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

About asianbeat

เพื่อให้เยาวชนในประเทศแถบเอเชียได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้านวัฒนธรรม 

asianbeat เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยจังหวัดฟุคุโอกะเมื่อปี 2005 เพื่อให้เยาวชนในประเทศแถบเอเชียได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้านวัฒนธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://asianbeat.com/ ซึ่งรองรับภาษาทั้งหมด 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน อังกฤษ ไทย เวียดนาม โดยนําเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์และการจัดการเทศกาลต่างๆเหล่านี้ เป็นต้น

เว็บไซต์ asianbeat นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมของเยาวชนญี่ปุ่นและเอเชียไปทั่วทุกประเทศ อาทิเช่น วัฒนธรรมเกี่ยวกับเพลงป๊อป การ์ตูน อานิเมชั่น แฟชั่น และอาหาร เป็นต้น
asianbeat

asianbeat เว็บไซต์ที่รองรับหลายภาษาโดยนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมทีได้รับความนิยมของเยาวชน

アジアンビート日本語版  アジアンビート [asianbeat].png【URL】
http://asianbeat.com/th/

【วัตถุประสงค์】
เพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมของเยาวชนญี่ปุ่น(ฟุคุโอกะ)และเยาวชนในประเทศแถบเอเชียได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนของเอเชียมีความเข้าใจในความคิดเห็นของกันและกัน

【เนื้อหา】
ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเยาวชน
อาทิเช่น ป๊อปมิวสิค การ์ตูน・อานิเมชั่น แฟชั่นและอื่่นๆอีกมากมาย

【ภาษา】
ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน อังกฤษ ไทย เวียดนาม