asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

แนะนำโดยแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่

แนะนำโดยแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่
"This is Fukuoka"เป็นคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมในการพาท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะในมุมมองของชาวต่างชาติ ครั้งนี้ "This is Fukuoka"ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ"This is Fukuoka-Season2-"
ครั้งนี้เราขอแนะนำมนต์สเน่ห์ของฟุกุโอกะในมุมมองของนักศึกษาต่างชาติ
ซึ่งเราจะทำการแนะนำเกี่ยวกับมนต์สเน่ห์ของเมืองฟุกุโอกะ โดยแบ่งเป็นแต่ละพื้นที่ ลองใช้อ้างอิงเวลาออกไปข้างนอกกันนะคะ!

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Hase Norihito Ito Kent
 • * Win a card signed by Hase Norihito and Ito Kent! Apply by 8 December 2019!
 • LinQ
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ LinQ สำหรับ 2 ท่าน!
 • 10JIN ACTOR
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yunosuke Matsushima・คุณ Takumi Magoshi・คุณ MOTO ศิลปินจากวง 10JIN ACTOR สำหรับ 2 ท่าน!Winner announced!