icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

[แนะนำแหล่งต่างๆ] Nokonoshima Island Park(11/13)

ภายในสวนมีเชือกสกีที่สามารถใช้ไต่ลงไปได้ เป็นเครื่องเล่นที่ใช้พื้นที่ทางธรรมชาติต่างๆ นอกจากนั้น คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ Nokonoko Ball สถานที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้อีกด้วย

Nokonoshima Island Park
Nokonoshima Island Park
Nokonoshima Island Park
▲Athletic Gym ที่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • yonawo
 • * Winner announced! A card signed by yonawo!
 • Double Rider smartphone stand
 • * Winner announced! A local specialty set discovered during the trip to Tagawa Area!