icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์
icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

แนะนำโดยแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่

แนะนำโดยแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่
"This is Fukuoka"เป็นคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมในการพาท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะในมุมมองของชาวต่างชาติ ครั้งนี้ "This is Fukuoka"ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ"This is Fukuoka-Season2-"
ครั้งนี้เราขอแนะนำมนต์สเน่ห์ของฟุกุโอกะในมุมมองของนักศึกษาต่างชาติ
ซึ่งเราจะทำการแนะนำเกี่ยวกับมนต์สเน่ห์ของเมืองฟุกุโอกะ โดยแบ่งเป็นแต่ละพื้นที่ ลองใช้อ้างอิงเวลาออกไปข้างนอกกันนะคะ!

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • BATTEN GIRLS
 • * Winner announced! A card signed by BATTEN GIRLS!
 • Tsuda Minami, Nagae Rika, and Takahashi Karin
 • * Winner announced! A card signed by Nagae Rika, Tsuda Minami and Takahashi Karin !